^Na vrh

RSS

Z namenom zagotavljanja urejenosti ekoloških otokov in ozaveščanja uporabnikov, smo v letu 2018 nadaljevali s periodičnimi pregledi vsebin zabojnikov na izbranih ekoloških otokih.  Na podlagi izsledkov smo se odločili, da s simboličnim darilom nagradimo nekaj izžrebanih uporabnikov treh ekoloških otokov z najvišjim odstotkom ločeno zbranih odpadkov. Uporabnike ekoloških otokov, kjer je bilo zaznati slabše ločevanje odpadkov, pa smo z željo po izboljšanju trenutnega stanja, pisno obvestili o ugotovitvah in jih ponovno seznanili o pravilnem ravnanju z odpadki. 

Ker smo v podjetju pozorni na vestno in dosledno ločevanje odpadkov naših občanov oz. uporabnikov, smo se danes z izžrebanimi nagrajenci osebno srečali in jim izročili simbolično nagrado za aktivno vključitev v organiziran sistem ločenega zbiranja odpadkov. Prepričani smo, da ozaveščanje ni le podajanje informacij, ampak dolgotrajen proces, v katerem poskušamo spremeniti privzgojene vzorce obnašanja uporabnikov. In naši vestni uporabniki to tudi potrjujejo. 

Na Komunali Izola se zavedamo pomena ločenega zbiranja odpadkov in menimo, da je odgovorno ravnanje z odpadki eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja čistega okolja. S periodičnimi pregledi vsebin zabojnikov bomo tako nadaljevali tudi v letu 2019.

Vsem uporabnikom se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in doprinos k skrbi za ohranjanje urejenega in čistega okolja.

Naše okolje je naša skupna odgovornost. Pravilno ravnanje in ločeno zbiranje odpadkov je naša dolžnost, čisto okolje pa naša pravica!

 

Muzčeva ulica 1

Med 15. in 19. aprilom 2019, se bo na območju občine Izola izvajala dezinsekcija javnega kanalizacijskega omrežja. Dezinsekcijo bo po naročilu Komunale Izola izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) , Enota Koper.

Dezinsekcija, s katero se učinkovito odpravlja težave s škodljivimi insekti (ščurki, ipd.), ki se zadržujejo v kanalizacijskih vodih, se bo izvajala z obrizgavanjem jaškov ter toplim zamegljevanjem jaškov in cevi javne kanalizacije.

Da bi dosegli čim večji učinek dezinsekcije, priporočamo občanom, da poskrbijo tudi za dezinsekcijo internih kanalizacijskih omrežij in priključkov iz stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov v zasebni lasti, kot tudi večstanovanjskih objektov.Storitev lahko naročijo neposredno pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na telefon 041/623 299  ali pri katerem od ostalih pooblaščenih izvajalcev dezinsekcije.

V kolikor vremenski pogoji ne bodo ugodni za izvedbo dezinsekcije, bo termin izvedbe spremenjen, kar bomo tudi pravočasno sporočili.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na telefon 05/66 34 950 ali 05/66 34 935.

Komunala Izola d.o.o., DE kanalizacija

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

 
PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
  1. Ulica Prekomorskih brigad 4, v izmeri 87,5 m2, znamembnostjo gostinske dejavnosti – kavarne ali podobne dejavnosti (možnost organiziranja kulturnih večerov v povezavi s kinom Odeon). Izhodiščna cena mesečne najemnine je 782,00 EUR;
  2. Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 790,00 EUR;
  3. Smareglijeva ulica 10, v izmeri 24,10 m2, z namembnostjopisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 240,00 EUR;
  4. Gorkijeva ulica 14, v izmeri 33,7 m2, z namembnostjopisarniške dejavnosti oz. druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 220,00 EUR.

Več...

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.