Obnova ribiškega pristanišča v Izoli v polnem teku

Občina Izola in Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., zasledujeta realizacijo skupnega cilja ureditve ribiškega pristanišča, kar je strateškega pomena za celotno občino in bo po zaključku del izpolnjevalo vse zahteve sodobnega in varnega pristanišča. Z izredno zahtevnim projektom »obnova ribiškega pristanišča – II. faza – severni del«, v vrednosti okvirno 2,6 milijona €, smo uspešno kandidirali na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter si uspeli zagotoviti povrnitev 2,1 milijona €. Ob zaključku lanskega leta smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje in sprožili aktivnosti za izvedbo projekta. Gradbena dela za obnovo pristanišča so od konca septembra v polnem teku, ob tem pa bi občane želeli seznaniti z nekaj ključnimi informacijami o projektnih partnerjih, izvajalcih in načrtovano izvedbo del.

V pripravo projekta so bile že od samega začetka vključene potrebe občanov oziroma lokalne skupnosti, ribičev in drugih deležnikov, s katerimi smo ves čas tesno sodelovali in usklajevali posamezne tehnične rešitve.

Namen projekta ni le posodobitev občinskega pristanišča, temveč se v ospredje postavljajo predvsem delovne potrebe ribičev, varnost pristaniške infrastrukture ter protipoplavna varnost mesta in s tem tudi imetja občanov.

Dela, ki se trenutno izvajajo vključujejo nadvišanje skalometa, postavitev devetih plavajočih pomolov za potrebe ribiških povil, zabojnikov za shranjevanje mrež ter elektro in vodovodnih omaric, tlakovanje intervencijske poti vzdolž skalometa, ureditev podzemnega ekološkega otoka, ter povišanje obalnega zidu na severnem delu mandrača. Obenem bo prenovljena tudi javna razsvetljava in vzpostavljen video nadzor.

Neizbežna potreba po nadvišanju skalometa je posledica klimatskih sprememb in s tem povezanih sprememb vodostaja ter posedanja trenutnega skalometa, in je nujna za zaščito plovil v mandraču pred vremenskimi pojavi, kot sta tramontana in lebič, kot tudi za izboljšanje protipoplavne varnosti mesta. Dosedanje vedute v smeri rta Ronek poseg ne bo ogrozil, nadvišanje bo namreč segalo le do višine obstoječega skalometa.

Dvig obale se bo nadaljeval še v drugem sklopu obnove, v katerem  bosta povišana južni del mandrača z malim pomolom in promenada na Sončnem nabrežju, predvidena je tudi ureditev zelenice in namakalnega sistema ter javne razsvetljave med promenado in cesto.

Projekt je ob tesnem in aktivnem sodelovanju z izolskimi ribiči, občino in drugimi deležniki izdelalo podjetje ISAN 12, s sedežem v Kopru. Gre za podjetje, specializirano za projektiranje pomorskih gradenj, ki je sodelovalo že pri izvedbi I. faze obnove izolskega pristanišča, sodelovali pa so tudi pri obnovi koprskega in piranskega pristanišča. Izvedba projektnih aktivnosti je žal pogojena z neugodnimi razmerami na trgu dela in storitev v gradbenem sektorju, zato je že zagotovitev primernih projektnih partnerjev zahtevala velik napor.

Ker želimo, da boste o poteku tako pomembnega projekta občanke in občani Izole čim bolje seznanjeni, bomo poleg že izvedenih javnih predstavitev in številnih medijskih objav, poskrbeli za dodatno redno obveščanje preko komunikacijskih kanalov Občine Izola in Komunale Izola.

Preglej vse novice