Področje: Ekologija in ravnanje z odpadki
Znesek, višina sredstev: 650.774,00 €
Viri sofinanciranja: EU projekti
Znesek, višina sofinanciranja: 553.157,90 €
Status – faza: V teku
Začetek: oktober 2021
Predviden zaključek: marec 2023

Trajanje: 1.10.2021-31.3.2023
Vrednost celega projekta: 650.774,00 od tega ESRR:553.157,90 eur
Komunala Izola (PP2): 160.023 eur od tega ESRR: 136.019,55 eur

 

Predstavitev

Projekt se sooča s skupnim izzivom spodbujanja inovativnih zelenih tehnologij za izboljšanje varovanja okolja in učinkovite uporabe virov na področju odpadkov. Splošni cilj je racionalizacija zbiranja komunalnih odpadkov in znižanje deleža nesortiranih in kosovnih odpadkov ter povečanje osveščenosti ciljnih skupin projekta (podjetij/panožnih delavcev ter prebivalstva) glede spodbujanja krožnega gospodarstva. Glavni učinki so: 1) digitaliziran pilotni sistem, namenjen nadziranju odstotne vrednosti napolnjenosti različnih tipologij Zabojnikov tudi podzemnih v Italiji in Sloveniji; 2) pilotne aktivnosti za vzpostavitev in uporabo vkopanih ali delno vkopanih pametnih zbiralnikov ter postavitev centra ponovne uporabe kosovnih odpadkov. Potrebno je vzpostaviti čezmejno sodelovanje za določitev in preizkus inovativnih tehnologij na območjih vključenih občin, ki imajo podobne urbane lastnosti in kritične točke: obalna občina ter manjša 4 zgodovinska središča. Rezultati pilotnih študij bodo posredovani vsem subjektom, vključenim v zbiranje odpadkov. Gre za novo rešitev za izmenjavo znanja na čezmejni ravni. Iz recikliranega materiala pa bodo tudi izdelani prototipi ulične opreme, ki bodo prebivalcem ponazarjali otipljivo vrednost recikliranih odpadkov.

Rezultati

Rezultat 1: Optimizirana inovacija na področju upravljanja s komunalnimi odpadki z uvajanjem poskusne dejavnosti na obravnavanem teritoriju. Ta rezultat bomo pridobili: a) s pomočjo sistema, primernega za nadzor odstotne vrednosti napolnjenosti različnih vrst uličnih in podzemnih zbiralnikov odpadkov, ti podatki pa se bodo prenašali in beležili preko programske opreme za upravljanje. Podatki o posameznih zbiralnikih in njihova geolokacija, določena z GPS sistemom, bo omogočila optimalno ravnanje z zbranimi odpadki, dolgoročno pa bo omogočila optimizacijo: poti kamionov, ki se uporabljajo za praznjenje (z zmanjševanjem dolžine poti, emisij v ozračje, porabe goriva in hrupa); razporeditve zbiralnikov znotraj območij pokritosti; okoljskega vpliva otokov za zbiranje odpadkov (z neposrednimi posledicami na turistično privlačnostjo); uporabe človeških virov in opreme. b) z uvedbo identifikacijskega sistema uporabnikov, kar bo omogočilo postavitev osnov za razvoj koncepta “plačam za odpadke, ki jih proizvjam”. Rezultat 2: Dolgoročno zmanjšanje deleža trdnih nerazvrščenih komunalnih odpadkov preko: a) ozaveščanja, ki se bo osredotočilo na pripravo določenih prototipov ulične opreme po načelih wastedesign-a z uporabo recikliranih materialov, ki bodo pripomogli k širjenju koncepta krožnega gospodarstva; b) preko postavitve Centra za Ponovno Uporabo kosovnih odpadkov.

Cilji

Cilj projekta je racionalizacija zbiranja trdnih komunalnih odpadkov, zmanjšanje le-teh z uporabo zelenih tehnologij, ter zmanjšanje proizvodnje nerazvrščenih odpadkov s povečanjem ozaveščenosti občanov o tematikah krožnega gospodarstva tudi z realizacijo novega Centra za ponovno uporabo odpadkov.

Podatki o financiranju

Realizacija projekta