Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Predstavitev

Dejavnosti, ki jih podjetje opravlja v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Izola ter na podlagi sklenjenih pogodb, so naslednje:

Obvezne občinske gospodarske javne službe:
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • vzdrževanje (občinskih) javnih cest, (ZCest-1) – varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah,
 • 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti.
Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
 • upravljanje pristanišča (komunalni privezi in drugi privezi),
 • urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
 • urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
 • prisilni odvoz vozil in zapuščenih vozil na območju občine,
 • urejanje in vzdrževanje javnih kopališč ter obalnega morskega pasu in obalnega morja,
 • urejanje in vzdrževanje javnih sanitarij,
 • urejanje in vzdrževanje tržnic v mestu in naseljih,
 • urejanje in vzdrževanje otroških igrišč,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
 • javni potniški promet.
Gospodarjenje z nepremičninami v občinski lasti:
 • gospodarjenje s stanovanji,
 • gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja podjetje tudi tržne dejavnosti.

Poslanstvo

Zaveza Komunale Izola je zagotavljanje javnih komunalnih storitev, ki bodo kakovostne, konkurenčne, oblikovane po meri uporabnikov, prijazne do okolja in učinkovite z vidika porabe finančnih sredstev. Podjetje bo svoje poslanstvo uresničevalo s skrbnim, vestnim in poštenim delovanjem in v tesnem sodelovanju z uporabniki storitev in naravnim okoljem.

Vizija

Vizija Komunale Izola je postati ekološko usmerjeno, napredno, sodobno tehnološko opremljeno in razvojno naravnano javno podjetje.

Politika sistemov vodenja

Kakovost in odgovornost do uporabnikov in našega okolja razumemo kot zavezo pri poslovanju podjetja.

Zato bomo zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za dvigovanje ravni kakovosti storitev in varovanja okolja tako s posodobitvijo opreme in postopkov dela, optimizacijo procesov ter optimizacijo notranje organiziranosti kot z izvajanjem stalnih izboljšav in stalnim osveščanjem uporabnikov in zaposlenih o zmanjševanju obremenjevanju okolja.

Organiziranost

Podjetje zastopa in vodi direktor družbe. Organizacijske enote podjetja so združene v tri sektorje:  Operativa, Skupne službe in Sektor za upravljanje z nepremičninami.

Pod okrilje sektorja Operativa spadajo delovne enote: kanalizacija, vzdrževanja okolja, ekologija in ravnanje z odpadki, pokopališka in pogrebna dejavnost, pristaniška in parkirišča dejavnost, mehanizacija in gradnje.

Sektor Skupnih služb zajema štiri podporne službe: Službo za kontroling, Službo za splošne, kadrovske in pravne zadeve, Finančno računovodsko službo in Službo nabave.

Zgodovina

Leta 1954

Občina Izola ustanovi samostojni zavod z nazivom Uprava komunalne dejavnosti Izola.

Leta 1962

Zavod preneha delovati, ustanovi se Splošno komunalno podjetje Izola.

Leta 1991

Splošno komunalno podjetje Izola se preimenuje v Javno podjetje Komunala Izola v družbeni lasti.

V letu 1994

Podjetje preide v last Občine Izola in se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.

Leta 2003

Na osnovi Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola (Uradne objave Občine Izola, 2003) se uredi status podjetja.