Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Nove cene storitev obveznih občinskih javnih služb zbiranja odpadkov ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Občinski svet občine Izola je na seji dne 20. 4. 2023 potrdil nove cene storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Nove cene prinašajo  povprečen dvig cen posamezne storitve za 18 odstotkov. Poleg elaboratov cen je Občinski svet obravnaval in potrdil tudi Poslovni načrt Komunale Izola d. o. o. za leto 2023

Komunala Izola je kot izvajalec obveznih občinskih javnih služb dolžna vsako leto pripraviti elaborat cen in tako preveriti vzdržnost slednjih z vidika stroškov. Na osnovi dejanskih podatkov in stroškov (visoka inflacija, občuten dvig cen energentov, materiala, storitev in dvig stroškov dela), je tokratni elaborat pokazal nujo po uskladitvi sedanjih cen pri predmetnih storitvah.

Pri spremembi cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov gre za uskladitev cene zaradi dejanskih višjih stroškov vezanih na samo izvajanje storitev, pri ceni storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pa se spreminja tudi način obračuna skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012).

Na položnici, ki jih prejmejo izolska gospodinjstva za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki so zaračunane storitve treh javnih služb, in sicer: zbiranja odpadkov, kar izvaja Komunala Izola ter obdelave in odstranjevanja odpadkov, kar za Občino Izola izvaja podjetje SIMBIO d.o.o. iz Celja, na podlagi koncesijske pogodbe. Na osnovi vseh treh storitev bo skupni mesečni strošek storitve ravnanja z odpadki v primeru štiričlanskega gospodinjstva v stanovanju s 75 m2 v višji za približno 4,30 €.

Dvig stroškov storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode znaša okvirno 18%. Ker se z novim elaboratom cen spreminja tudi sistem zaračunavanja, se navedeni odstotek dviga cen ne bo odražal enako pri vseh uporabnikih, saj je v izračun vključenih več elementov (poraba vode, število in velikost vodovodnih priključkov,…). Navedeno pomeni, da se bo pri uporabniku, ki porabi 12 m3 vode strošek zvišal za 3,12 evra. Največja sprememba bo pri obračunu storitev za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, ki bodo po sistemu obračuna oskrbe s pitno vodo, plačevala omrežnino za posamezni števec oz. stanovanjsko enoto. Pri uporabnikih greznice oz. male komunalne čistilne naprave (MKČN), ki so doslej plačevali okoljsko dajatev, bo sedaj obračun zajemal tudi omrežnino za infrastrukturo in obdelavo odpadne vode oz. blata. Pri tem velja poudariti, da bo v ceno vključeno brezplačno praznjene greznice oz. MKČN enkrat na tri leta, kar je bilo do sedaj posebej dodatno zaračunano.

Zavedamo se, da predstavlja za uporabnika vsako povišanje stroškov dodatno obremenitev, a se žal temu ni možno izogniti. Namen uskladitve cen storitev Komunale Izola je še nadalje zagotavljati nemoteno in kakovostno izvajanje storitev v dobrobit občanov oziroma uporabnikov komunalnih storitev ter ob tem ohranjati pozitivno poslovanje podjetja.

Preglej vse novice