Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Majski obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode vključuje spremembo cen in sistema obračuna

V mesecu aprilu 2023 je Občinski svet občine Izola potrdil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ga je Komunala Izola pripravila v skladu z Uredbo MEDO. S potrditvijo elaborata so 1. 5. 2023 stopile v veljavo nove cene storitev, uvajajo pa se tudi novosti pri obračunavanju in izvajanju nekaterih storitev javne službe, in sicer:
  • pri uporabnikih v večstanovanjskih objektih priključenih na sistem javne kanalizacije, se uvaja obračun omrežnine odvajanja ter čiščenja komunalnih voda, enako kot za dobavo pitne vode. Za vsako stanovanjsko enoto se torej obračuna omrežnina za priključek z najnižjim faktorjem omrežnine, torej 1 (za vodomer z DN ≤ 20), enako kot pri enostanovanjski hiši s takšnim vodovodnim priključkom,
  • pri uporabnikih, ki niso priključeni na sistem javne kanalizacije, temveč imajo lastno greznico ali malo komunalno čistilno napravo (v nadaljevanju MKČN), se uvaja:
    • obračun omrežnine čiščenja, ki se nanaša na uporabo javne infrastrukture oz. centralne čistilne naprave Koper, kjer se obdeluje prevzeto blato iz greznic in MKČN,
    • obračun storitve ravnanja z greznicami in MKČN, ki vključuje praznjenje in odvoz blata ter obdelavo tega na centralni čistilni napravi,
    • storitev praznjenja greznic in MKČN, ki jo zagotavlja izvajalec javne službe.

Storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode, se zaračunavajo po posameznih postavkah, na mesečnih položnicah za dobavo pitne vode, ki jo občani prejmejo s strani podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.. Strošek omrežnine je fiksen, ostale storitve pa se obračunavajo na podlagi količine porabljene pitne vode.

Cenik storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter ravnanja z greznicami in MKČN

Uporabniku, ki ima greznico ali MKČN, bo Komunala Izola na podlagi plačila zgoraj navedenih storitev, zagotovila obvezno praznjenje kanalizacijskega objekta, in sicer enkrat v obdobju treh let. Strošek praznjenja je zajet v obračunu storitve. O praznjenju bomo uporabnike pravočasno obvestili in z njimi uskladili termin izvedbe storitve. Za nemoteno izvedbo praznjenja morajo uporabniki zagotoviti neoviran dovoz kanalizacijskega vozila oziroma dostop do greznice ali MKČN.

Majski obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode boste uporabniki prejeli v prvih dneh meseca junija 2023. V kolikor pri obračunu zasledite morebitne nepravilnosti ali neskladnosti prosimo, da nam to v čim krajšem času sporočite na e-naslov kanalizacija@komunala-izola.si ali po telefonu, na št. 05/66 34 935 oz. 05/66 34 950.

Preglej vse novice