^Na vrh

RSS

Danes je v E-Uradnih objavah Občine Izola objavljena prednostna LISTA upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Izola.

Komunala Izola d.o.o. je kot upravljavec nepremičnin v lasti Občine Izola, dne 3. 6. 2019 objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je bil 28.6.2019. 

V razpisnem roku je prispelo 256 vlog. Izmed slednjih je bilo zavrnjenih 24 vlog, ker prosilci niso izpolnjevali splošnih pogojev (slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v občini Izola, premoženjsko stanje, previsoki dohodki) in 18 vlog iz naslova nepopolno oddanih vlog, ki jih prosilci kljub pozivu za dopolnitev niso dopolnili. Na listo potencialnih najemnikov se je uvrstilo 214 prosilcev, ki so v celoti izpolnjevali pogoje za dodelitev stanovanja.

Vsem 214. prosilcem so bile izdane odločbe, zoper katere so imeli možnost pritožbe. V pritožbenem roku smo prejeli 3 pritožbe, ki so bile s strani drugostopenjskega organa (Župana) zavrnjene kot neutemeljene. Po dokončnosti vseh odločb,  je bila nato pripravljena končna prednostna lista upravičencev do najema neprofitnih stanovanj, ki bo z današnjim dnem tudi uradno objavljena. Po objavi prednostne liste bodo, na razpisu, uspelim upravičencem izdani sklepi o dodelitvi stanovanja, sledila bo sklenitev najeme pogodbe za nedoločen čas in predaja stanovanja.

V prvi fazi bo na podlagi prednostne liste razdeljenih 13 stanovanj, v naslednjih mesecih pa še najmanj osem (8) stanovanj, ki so trenutno v izgradnji in sicer na Smrekarjevi ulici 52 ter na Južni cesti 20. V letu 2020 se načrtuje še dodatna ureditev štirih (4) stanovanj na Krpanovi ulici 5 ter pričetek gradnje štirih (4) stanovanj na Cegnarjevi ulici.

Dodatne informacije lahko vsi zainteresirani dobijo po telefonu ali se zglasijo osebno v času uradnih ur na  Komunali Izola v Sektorju za upravljanje z nepremičninami.

 

LISTA

 

 

V času božično - novoletnih praznikov, bo spremenjen urnik odvoza odpadkov, in sicer:

- v sredo, 25. 12. 2019, odvoza odpadkov NE BO, odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz območja Jagodja in obrtne cone se bo zato namesto v sredo izvedel dan prej, torej v torek, 24. 12. 2019, odvoz  iz območja Polja in Dobrave, pa v soboto, 28.12.2019,

- v četrtek,26. 12. 2019, se bo odvoz odpadkov izvajal po rednem urniku,

- v sredo, 1. 1. 2020, odvoza odpadkov NE BO, odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz območja Jagodja in obrtne cone se bo zato namesto v sredo izvedel dan prej, torej v torek, 31. 12. 2019, odvoz  iz območja Polja in Dobrave, pa v soboto, 4. 1. 2020,

v četrtek, 2. 1. 2020, se bo odvoz odpadkov izvajal po rednem urniku,

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

Na snovi izvedene analize zbranih količin odpadkov v letu 2019, z veseljem ugotavljamo, da se trud in vlaganja v aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov obrestujejo, saj se iz leta v leto veča delež ločeno zbranih frakcij. To pomeni, da je delež mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih odpelje v nadaljnjo predelavo vedno manjši, povečujejo pa se količine ločeno zbranih frakcij, katere se lahko ponovno uporabi oziroma predela v koristne surovine.

V obdobju januar – november 2019 smo ločeno zbrali  57% ločenih frakcij, kar je za 1% več kot v istem obdobju lani. Zahvala za to gre vsem uporabnikom, ki vestno ločujejo odpadke in na ta način izkazujejo odgovorno ravnanje do okolja.S tem tudi dokazujejo, da so dobro poučeni o ustreznem ravnanju z odpadki; rezultati namreč kažejo, da smo na področju ločevanja odpadkov vsako leto uspešnejši, saj se odstotek ločenosti že vrsto let zvišuje, in sicer  iz 17,9 % v letu 2010, na  57 % ločenosti v letu 2019.

Kljub temu, pa je na terenu, žal, še vedno zaslediti nepravilnosti pri odlaganja odpadkov. Najpogostejše napake, ki jih uporabniki delajo v zvezi z (ne)ločevanjem odpadkov so sledeče:

- v zabojnike odlagajo embalažo z vsebino vred (embalažo je namreč potrebno popolnoma izprazniti in jo stisniti),

- večjo kartonsko embalažo, ki sicer sodi na zbirni center, velika večina odlaga nezloženo v zabojnik za papir in kartonsko embalažo, s tem pa se zabojnik prehitro zapolni, posledično otežuje ali celo onemogoča pravilno odlaganje papirja in kartonske embalaže ostalim uporabnikom,

- kosovne odpadke odlagajo poleg zabojnikov, namesto da bi le-te dostavili na zbirni center oz. naročili brezplačen odvoz na tel. št. 05/ 66 34 950, s čimer bi se izognili neurejenemu videzu ter pripomogli lažji organizaciji razporejanja odvozov.

Verjamemo, da se nam bodo pri skrbi za urejeno okolje pridružili tudi tisti posamezniki, ki zaenkrat še niso vključeni v organiziran sistem ločenega zbiranja odpadkov. Zavedamo se, da je spreminjanje zakoreninjenih navad posameznikov izredno zahtevno, zato bomo vztrajno nadaljevali z rednim ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadki, s pomočjo brošur, letnimi akcijami ločenega zbiranja odpadkov, obvestili na spletni strani ter hrbtni strani mesečnih položnic itd.

Predvsem bi pohvalili tiste občane oz. uporabnike, ki se poslužujejo letnih akcij zbiranja odpadkov in upoštevajo naše napotke na področju pravilnega ravnanja z odpadki. S slednjim ne prispevamo le k čistemu in urejenemu bivalnemu okolju, temveč hkrati omogočamo recikliranje oz. ponovno uporabo odpadkov, kar je izrednega pomena.

 

 

 

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB  za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

 
PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,4 m2, z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 507,51 EUR;
b) Koprska ulica 18, v izmeri 62,8 m2, z namembnostjo splošne storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 485,09 EUR;
 

Več...

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2020 Komunala Izola  Rights Reserved.