^Na vrh

RAZPIS ZA NEPROFITNA STANOVANJA

 

1.1  Predmet razpisa
1.2 Neprofitna  najemnina
Dokument  SLO   |   Dokument  ITA   |   Vloga

 

1.1  Predmet razpisa
Komunala   Izola   d.o.o.    (v   nadaljevanju:   razpisnik)   razpisuje   oddajo   v   najem   najmanj   10 neprofitnih stanovanj na obrnocju obcine Izola, ki bodo  uspelim  upravlcencem oddana v najem predvidoma  v letih  2019 in  2020.
Stevilo oddanih  stanovanj bo odvisno  od stevila  izpraznjenih  in  na  novo  pridobljenih  stanovanj, ki  bodo  na  razpolago v  letih  2019 in  2020, oziroma  v casu veljavnosti  prednostne  liste.
 
Vsa razpolozljiva  stanovanja  bodo  namenjena  prosilcem,  ki  glede  na  socialne  razmere po 9. clenu  Pravilnika,  niso  zavezanci za  placilo  lastne  udelezbe  in  varscine -  lista  A.
 
1.2 Neprofitna  najemnina
Najemnina  za  dodeljena  neprofitna  stanovanja bo dolocena  na  podlagi  Uredbe  o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin  (Ur.  list  RS, st.  131/03  in  spremembe) oziroma  na  podlagi  predpisa, ki  bo veljal  v  casu oddaje  stanovanja v najem.
Najemniki    bodo    lahko    uveljavljali    pravico    do   subvencije   najemnine,    skladno   z   uredbo, navedeno  v  prejsnjern  odstavku,  oziroma predpisom,  veljavnim v casu najema  stanovanja. lnformativno    navajamo,    da   za    povprecno   veliko   dvosobno    stanovanje   v   izmeri    55  m2
tockovano  s  320 tockarni,  znasa neprofitna  najemna  okvirno  180  EUR.
Najemodajalec   neprofitnega   stanovanja   vsakih   pet   let   preveri   izpolnjevanje   pogojev   za pridobitev neprofitnega stanovanja. Ce najemnik ni vec  upravicen do najema neprofitnega stanovanja,  se  ravna skladno z dolocili  Stanovanjskega  zakona.
 

S 1. junijem 2019 je v Izoli pričel veljati nov režim parkiranja za avtobuse. Dosedanje parkirišče za avtobuse na parkirišču Tomažičeva se z dnem 1. 6. 2019 ukinja, avtobusi pa bodo lahko odslej parkirali na novo urejenem delu parkirišča ob nekdanji tovarni Argo.

V Izoli je bilo doslej urejeno plačljivo parkirišče za avtobuse na delu parkirišča Tomažičeva. Zaradi preobremenjenosti parkirišča z osebnimi vozili, avtodomi in avtobusi, smo v iskanju rešitve za razbremenitev lokacije, našli več kot primerno nadomestno lokacijo za umestitev parkirišča za avtobuse ob nekdanji tovarni Argo.

Na dosedanji lokaciji parkirišča Tomažičeva bo dovoljen le krajši (do največ 15 minut) postanek avtobusov za izstop oz. vstop potnikov.

Dostop do novo urejenega dela plačljivega parkirišča Argo, je za avtobuse možen po novo urejenem in s prometno signalizacijo urejenem dovozu iz Dantejeve ulice. Nova lokacija parkirišča za avtobuse je ravno tako odlična izhodiščna točka za vse, ki so namenjeni v staro mestno jedro, na območje Simonovega zaliva ali pa v okoliška območja Izole.

Parkirišče za avtobuse je mogoče koristiti po izredno ugodni ceni, in sicer v višini 10,00 EUR za 24 urno parkiranje.

Prepričani smo, da bodo uporabniki naših storitev parkiranja z avtobusi kot tudi obiskovalci, z zadovoljstvom sprejeli novo urejeno lokacijo parkirišča.

 

 

 

 

 

 

Letošnjo spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev smo zaključili z zbranimi 1.863 kilogrami nevarnih odpadkov.

V času trajanja akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, ki je potekala med 21. in 25. majem 2019, je 262 uporabnikov na varno pripeljalo kar1.863 kilogramov nevarnih odpadkov, kar je za 580 kg več kot v spomladanski akciji lani.

V primerjavi s preteklimi leti, je bila zbrana večja količinanevarnih odpadkov, predvsem nevarnih tekočin, saj so jih zbrali kar 1.433 litrov. To pripisujemo predvsem vedno boljši ozaveščenosti uporabnikov, saj za nevarne odpadke poskrbijo tako, da se vključijo v organizirane akcije zbiranja neravnih odpadkov ali jih dostavijo sami na Zbirni center. Uporabniki so od zadnje jesenske akcije oktobra lani pa do letošnje spomladanske akcije na Zbirni center dostavili kar 3.500 kg nevarnih odpadkov.

V letošnjem letu je bilo največ oddanih odpadnih barv, odpadnih jedilnih in motornih olj.  Največji odziv smo zabeležili na lokaciji Morove ulice, Oktobrske revolucije, na Šaredu, v Medoših, v Veluščkovi ulici in na Velikem trgu.

Drobne nevarne odpadke kot so manjše baterije, stara zdravila kartuše ali tonerje lahko uporabniki dostavijo tudi na lokacijo Komunale Izola ali na lokacijo CUP-a v mestu, ki je na Muzčevi ulici 7.

Odpadna jedilna olja lahko povzročitelji oddajo (odlijejo) v posebne posode, ki so nameščeni na več lokacijah občine Izola, in sicer na križišču Ulic Oktobrske revolucije – Leninova, v  Livadah v Ulici Zvonimira Miloša, v Ulici IX. korpusa (ob cesti za šolo Livade), v Jagodju ob otroškem igrišču, na ulici Proletarskih brigad, na Šaredu ob avtobusni postaji ter v Kortah pri zadružnem domu. 

V občini Izola lahko uporabniki nevarne odpadke iz gospodinjstva, skozi celo leto brezplačno dostavljajo nalokacijo Zbirnega centra, in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro ali v soboto med 9.00 in 12.00 uro.

Zahvaljujemo se vsem, ki so se akcije udeležili in s tem izkazali odgovornost do zagotavljanja manj obremenjenega in čistejšega okolja, ki le kot tàko lahko omogoča kakovostnejše življenje. Zato ločujmo odpadke in ohranimo našo občino čisto danes za boljši jutri.

To je naša slika

To ni naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.