Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Kanalizacija

Urejen kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastrukture, s katero zagotavljamo in skrbimo za zmanjšanje vplivov človeka na okolje.

Urejen sistem javne kanalizacije zagotavlja varnost in kakovost bivalnega okolja ter zmanjšuje tveganja, ki bi lahko ogrozilo zdravje naših uporabnikov in obiskovalcev. Javno podjetje Komunala Izola je izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Izola. Upravljamo z javno kanalizacijo na območju mesta Izola ter z javno kanalizacijo v Kortah in v Cetorah. Vsi ti trije sistemi javnih kanalizacij se zaključijo s čistilnimi napravami.

Odpadna voda iz mesta Izola se preko črpališče in tlačnega voda odvaja v Koper in čisti na Centralni čistilni napravi (CČN) Koper, medtem ko se odpadna voda iz vasi Korte čisti na Mali komunalni čistilni napravi (MKČN) Korte, odpadna voda iz vasi Cetore pa na MKČN Cetore. Praviloma mora biti vsak objekt, ki je namenjen bivanju ali izvajanju dejavnosti v naselju, priključen na javni kanalizacijski sistem za odvajanje odpadne vode.

Uporabnikom in nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije ali samovoljno izvajati priključke na javno kanalizacijo.

Za kanalizacijski priključek je potrebno najprej pridobiti soglasje in poravnati plačilo komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijo, ki vam jo nato lahko uredi le usposobljena organizacija pod nadzorom Komunale Izola ali enota DE gradnje Komunale Izola.

Na območjih, kjer sistem javne kanalizacije ni predviden, morajo biti objekti priključeni na lastno malo komunalno čistilno napravo oziroma izjemoma, kjer MKČN niso dovoljene, na nepretočno greznico. Lastnik objekta izven območij opremljenih z javno kanalizacijo mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku uporabe MKČN.

Lastnik objekta – upravljavec MKČN z zmogljivostjo pod 50 PE – mora priskrbeti prve meritve emisije snovi na iztoku iz MKČN, ki pa jih lahko izvede le pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa. Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN je obvezen najmanj enkrat na tri leta.

Kontakti službe za področje kanalizacije

Telefon

05 / 66 34 935

Elektronski naslov

Uradne ure za stranke

Ponedeljek, sreda in petek, med 8.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 12.00 uro

Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Izola za obdobje 2021 – 2024

Obvestilo za javnost v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode

Obvestilo za lastnike individualnih MKČN