Kontrast
Belo na črnem
Velikost pisave

Ponastavi
Zapri

Vzdrževanje okolja

Javno podjetje Komunala Izola ima z Občino Izola sklenjeno Pogodbo o izvajanju lokalnih gospodarskih javnih služb in Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest.

V skladu z njima zagotavlja izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest ter zaščito le-teh in okolja na območju celotne občine Izola.

Dejavnosti, ki jih opravljamo redno in po planu proračuna, so naslednje:
 • vzdrževanje čistoče javnih površin,
 • vzdrževanje otroških igrišč,
 • vzdrževanje javnih parkov in zelenic,
 • razobešanje zastav,
 • vzdrževanje avtobusnih postajališč,
 • vzdrževanje prometnih površin,
 • vzdrževanje prometne signalizacije,
 • vzdrževanje lokalnih cest,
 • pripravljenost ter intervencije dežurne službe.
Poleg rednega letnega vzdrževanja občinskih cest, se v okviru javne službe izvajajo še:
 • vzdrževanje mestne tržnice v Izoli,
 • vzdrževanje območja Svetilnik,
 • vzdrževanje sprehajalne ceste Izola–Koper.
Opis dela zelenega sektorja

Komunala Izola skrbi za zelene javne površine, parke, zelenice in drevorede, ki so v lasti Občine Izola. Zelene površine v mestih so pomembne, saj predstavljajo pljuča mesta. Delovna enota (DE) Vzdrževanja okolja skrbi za redno košnjo parkov in zelenic, redno obrezovanje živih mej, obrezovanje dreves na javnih površinah po Izoli ter po naročilu tudi na zasebnih zemljiščih.

Obrezovanje dreves izvajamo s strokovno usposobljeni delavci, ki se redno izobražujejo na različnih tečajih in seminarjih, ki jih izvajajo pooblaščene organizacije. V zadnjih letih smo na javnih površinah zasadili večje število avtohtonih grmovnic in medonosnih dreves, v našo dejavnost pa smo vključili tudi zasaditev rastlin ob prometnih površinah. Saditev sicer izvajamo po dogovoru z Občino Izola in občani, ki živijo v neposredni okolici zasajenih rastlin.

Vzdrževanje čistoče javnih površin

Čiščenje javnih površin obsega ročno in strojno pometanje. Izvaja se vse dni v letu, v vseh letnih časih in vremenskih pogojih. Intenziteta je odvisna od področja, kjer se območje čiščenja nahaja.

Vzdrževanje otroških igrišč

Vzdrževanje otroških igrišč v občini Izola je zelo zahtevno in odgovorno delo, ki obsega vzdrževanje gramoznatih površin in igral, vzdrževanje zapiral ograj in sanitarij, košnjo, praznjenje košev, odpiranje in zaklepanje igrišč itd. Pomemben del zagotavljanja varnosti igral in igrišč so redni in strokovno opravljeni pregledi, ki jih za nas opravlja pooblaščeni zunanji izvajalec.

Vzdrževanje avtobusnih postaj

Avtobusna postajališča redno pregledujemo in vzdržujemo. Nepravilnosti, kot je nedovoljeno plakatiranje, sproti odpravljamo ter po potrebi zamenjujemo poškodovane dele nadstreškov in zaščit avtobusnih postajališč.

Postavitev zastav

Postavljanje zastav (dimenzij 150 cm krat 70 cm) izvajamo redno in skladno z veljavno zakonodajo. Vsaka zastava je pritrjena na drog modre barve (dolžine 1,90 m), ki je pritrjen na drog javne razsvetljave ali na fasado stavbe.

Vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije

Redno vzdržujemo horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo ter prometno opremo. Po potrebi obnavljamo talno signalizacijo, predvsem ob okolici osnovnih šol.

Vzdrževanje prometnih površin in lokalnih cest

Na področju vzdrževanja prometnih površin opravljamo redna in po potrebi sanacijska dela na cestiščih, ki jih imamo v upravljanju. Postavljamo cestne ovire, stebričke, saniramo kamnite
površine in opravljamo druga manjša vzdrževalna dela.

Ureditev urbane opreme

Postavitev urbane opreme prispeva k lepšemu izgledu mesta in je prijazna usluga za uporabnike. Zato je pomembno, da je urbana oprema skrbno izbrana in umeščena v prostor. Naš cilj je poenotiti opremo znotraj določenih območij, izboljšati in olepšati javne površine in poti, doseči splošno vizualno urejenost urbanega okolja ter zadovoljiti uporabnike javnega prostora (lokalne prebivalce, obiskovalce).

Področje izvajanja dežurne in zimske službe

Komunala Izola zagotavlja tudi dežurno in zimsko službo v skladu s Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest v občini Izola, sklenjeno z Občino Izola. Ta nas zavezuje, da imamo v stalni pripravljenosti, to je 24 ur na dan, vse dni v letu, zadostno število primerno usposobljenih in opremljenih delavcev, strojev in opreme ter material za takojšnje ukrepanje ob nepredvidljivih in izrednih okoliščinah ter za potrebe zimske službe v občini Izola.

Mestna tržnica izola

Javno podjetje Komunala Izola je zadolženo za urejanje in vzdrževanje mestne tržnice v Izoli, ki se nahaja v samem centru mesta.

Vzdrževanje območja svetilnik in obalne ceste Izola – Koper

Komunala Izola skrbi za urejenost javne površine na Svetilniku in na obalni cesti Izola–Koper. Izven poletne sezone skrbimo za urejenost javnih površin z rednim izvajanjem nadzora stanja, popravljamo klopi, čistimo in odvažamo odpadke ter izvajamo ostala opravila v skladu s potrebami.

Izvajanje dejavnosti na območju Svetilnika in na obalni cesti Izola–Koper v času turistične sezone pa poleg tega zajema še vsakodnevno čiščenje obale, naplavin in travnatih površin, trikrat dnevno praznjenje dodatnih smetnjakov za odpadke, vsakodnevni odvoz smeti, redno vzdrževanje čistoče na kopališču in njegovi okolici, čiščenje in urejanje sanitarij ter zagotavljanje rednega dežurstva.

Kontakti službe za vzdrževanje okolja

Področje vzdrževanja javnih površin

Telefon

05 / 66 34 961

Področje upravljanja s tržnico

Telefon

05 / 66 34 932

Elektronski naslov

Uradne ure za stranke

Ponedeljek, sreda in petek, med 8.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 12.00 uro