^Na vrh

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:

  • obratovanja MKČN, najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
  • uporabe nepretočne greznice najpozneje 30  dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.*

Iz zgoraj navedenega obvestila morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (firma in sedež lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov lastnika objekta, če je lastnik posameznik).

Lastnik objekta oziroma upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvesti prve meritve emisije snovi na iztoku iz MKČN po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu MKČN. Meritve lahko izvede le oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti za katere so predpisane mejne vrednosti za to MKČN.

Evidenca izvajalcev je objavljena na spletni strani MOP in sicer: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/pooblasceni-izvajalci

Po izvedbi prvih meritev upravljalec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, pripravi poročilo o prvem pregledu na obrazcu iz priloge št. 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. List RS, št. 98/2015) in ga posreduje Komunali Izola najpozneje 30 dni po prejemu analiznega izvida o opravljenih meritvah predpisanih parametrov za to MKČN, s strani pooblaščenega izvajalca monitoringa.

Izvajalec javne službe vsako MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz priloge 2 Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.list RS, št. 98/2015). V okviru pregleda preveri zlasti:

  • ali MKČN obratuje,
  • nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN,
  • zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpaden vode, ki se odvaja vanjo,
  • način odvajanja komunalne odpadne vode iz MKČN v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje,
  • hrambo podatkov v skladu s tretjim odstavkom 28. člena Uredbe.

Iztok iz MKČN ne sme biti izveden na zemljišča, ki niso v lasti investitorja, ampak v ponikovalnico na lastnikovem zemljišču, ki mora zagotoviti popolno ponikanje iztoka prečiščenih vod iz MKČN.

Ponikovalnica za ponikanje prečiščenih vod iz MKČN mora biti zadostne kapacitete in izvedena tako, da v nobenem primeru ne pride nizvodno do negativnih vplivov in/ali zamakanja sosednjih zemljišč. Zaradi ponikanja odpadne vode je potrebno pri posegih v prostor zaradiodvajanja odpadnih voda ali  kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik, pridobiti ustrezno vodno soglasje, po določbah Zakona o vodah.

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje MKČN ali (izjemoma)* nepretočne greznice zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.Investitor mora zagotoviti tudi dovoz z javne ceste za kanalizacijsko vozilo za praznjenje MKČN po utrjeni vozni površini.  Na parceli mora biti omogočeno obračanje za kanalizacijsko vozilo po utrjeni površini.

* Nepretočne greznice so izjemoma dovoljenje le tam, kjer so MKČN prepovedane.

PRAZNEJENJE GREZNIC IN MKČN

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa obvezen prevzem grezničnih gošča in blata s strani izvajalca javne službe, najmanj enkrat na tri leta. Gošče oziroma blato iz pretočnih greznic in MKČN se v okviru javne službe odvaža na čistilno napravo Koper in tam tudi obdeluje.

Storitev praznjenja greznic in MKČN lahko naročite vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 07. do 15. ure, na telefon 05/66-34-950 ali 05/66-34-935. Še posebej tiste lastnike oziroma imetnike lastnih objektov za čiščenje odpadne vode, ki v zadnjih treh letih niso naročili odvoza grezničnih gošč in blata pozivamo, da to storitev čimprej naročijo. Vsi smo namreč zavezani k varstvu okolja in primerno vzdrževan objekt za čiščenje odpadnih vod prispeva k čistejšim izpustom odpadne vode v okolje.

Ob naročilu je potrebno posredovati podatke o naročniku, lokaciji, možnosti dovoza po utrjeni površini do MKČN in približno količino blata za odvoz. Do sprejetja cen v skladu z uredbo MEDO se plačuje ceno na posamičen odvoz. Cena je trenutno 88,48 EUR (z DDV, pri čemer odpeljemo 3,5m3 vsebine.

Lastnik objekta mora poskrbeti, da je omogočen dovoz do objektov za čiščenje odpade vode s kanalizacijskim vozilom in da pri storitvi odvoza odpre pokrove greznice oziroma MKČN.  

Praznjenje greznic in MKČN, pri katerih je, zaradi nedostopnosti oziroma neustreznega dovoza, izvajanje storitev praznjenja ter prevzema in odvoza blata s kanalizacijskim vozilom tehnično neizvedljivo, mora zagotoviti lastnik objekta. 

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.