^Na vrh

RAZPIS ZA NEPROFITNA STANOVANJA

 

1.1  Predmet razpisa
1.2 Neprofitna  najemnina
Dokument  SLO   |   Dokument  ITA   |   Vloga

 

1.1  Predmet razpisa
Komunala   Izola   d.o.o.    (v   nadaljevanju:   razpisnik)   razpisuje   oddajo   v   najem   najmanj   10 neprofitnih stanovanj na obrnocju obcine Izola, ki bodo  uspelim  upravlcencem oddana v najem predvidoma  v letih  2019 in  2020.
Stevilo oddanih  stanovanj bo odvisno  od stevila  izpraznjenih  in  na  novo  pridobljenih  stanovanj, ki  bodo  na  razpolago v  letih  2019 in  2020, oziroma  v casu veljavnosti  prednostne  liste.
 
Vsa razpolozljiva  stanovanja  bodo  namenjena  prosilcem,  ki  glede  na  socialne  razmere po 9. clenu  Pravilnika,  niso  zavezanci za  placilo  lastne  udelezbe  in  varscine -  lista  A.
 
1.2 Neprofitna  najemnina
Najemnina  za  dodeljena  neprofitna  stanovanja bo dolocena  na  podlagi  Uredbe  o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin  (Ur.  list  RS, st.  131/03  in  spremembe) oziroma  na  podlagi  predpisa, ki  bo veljal  v  casu oddaje  stanovanja v najem.
Najemniki    bodo    lahko    uveljavljali    pravico    do   subvencije   najemnine,    skladno   z   uredbo, navedeno  v  prejsnjern  odstavku,  oziroma predpisom,  veljavnim v casu najema  stanovanja. lnformativno    navajamo,    da   za    povprecno   veliko   dvosobno    stanovanje   v   izmeri    55  m2
tockovano  s  320 tockarni,  znasa neprofitna  najemna  okvirno  180  EUR.
Najemodajalec   neprofitnega   stanovanja   vsakih   pet   let   preveri   izpolnjevanje   pogojev   za pridobitev neprofitnega stanovanja. Ce najemnik ni vec  upravicen do najema neprofitnega stanovanja,  se  ravna skladno z dolocili  Stanovanjskega  zakona.
 

To je naša slika

To ni naša slika

 Copyright © 2019 Komunala Izola  Rights Reserved.